Otisk

Zodpovědný za obsah webových stránek

NRG Creative Media, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
Czech Republic
DIČ: CZ07796048
IČ: 07796048
Z obchodního rejstříku, vedeného: Krajským soudem v Brně
Umístění živnostenského oprávnění:  Brno

Výkonný ředitel: Heinrich Wittmann

+420 776 026 740
contact[at]nrgcreativemedia.com

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo hrubě nedbale..
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit publikování bez předchozího upozornění.

2. Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran (hypertextové odkazy), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by závazek odpovědnosti vstoupil v platnost pouze v případě, že by autor věděl o obsahu a bylo by to technicky možné a přiměřené, aby používal To zabránit použití v případě nezákonného obsahu.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah ani autorství propojených stránek/ stránek s odkazem. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech propojených stránkách/ stránkách s odkazem, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adres a všech ostatních formách databází, do jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis . Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužívání takto prezentovaných informací je výhradně odpovědný poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz proveden, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušné zveřejnění prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a právo ochranných známek
Autor se snaží dodržovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty používané ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které vytvořil, nebo použít bezplatnou grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty.
Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnických právech příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován jednoduše proto, že jsou uvedeny!
Autorské právo na publikované objekty vytvořené autorem zůstává výhradně na autorovi stránek. Jakákoli duplikace nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Soukromí
Pokud existuje možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (e -mailové adresy, jména, adresy) na webové stránky, vkládání těchto údajů probíhá dobrovolně. Používání a platby všech nabízených služeb jsou povoleny – pokud je to technicky možné a přiměřené – bez specifikace těchto údajů nebo pod specifikací anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e -mailové adresy třetími stranami, k zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

5. Právní platnost tohoto zřeknutí se odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli doporučeni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již déle nebo zcela neodpovídají současnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

6. Google Analytics
Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookies o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná adresa IP bude přenesena na server Google v USA a tam ve výjimečných případech zkrácena. Google jménem provozovatele této webové stránky použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování provozovateli webových stránek další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google kliknutím na následující odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl&hl=en stáhnout a nainstalovat nedostupný doplněk prohlížeče.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ nebo na https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. Chtěli bychom upozornit, že služba Google Analytics byla rozšířena o kód „anonymizeIp“ na tomto webu, aby bylo zaručeno anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).